oculatezza

[o-cu-la-téz-za]
In sintesi
accortezza, avvedutezza, cautela
s.f.

Carattere di chi, di ciò che è oculato SIN. avvedutezza, accortezza